Lollok Lénárd öröksége

A „Szent István öröksége” című Kárpát-medencei keresztény magyar alkotóművészeti kiállítás megtekintésekor, ami a Szent István Bazilika altemplomában, urnatemetőjében van, sokan találkoztak Senyei Károly Szent Lipót tondójával.

Miért van ez az alkotás a Bazilika altemplomában? Eredetileg nem Szent István, hanem a ma kevesek által ismert Szent Lipót (1073-1136) lett volna a Bazilika patrónusa. Szent Lipót Ausztria védőszentje, akit a Habsburg ház iránti – bennem nem nagyon élő – tiszteltből, illetve a városrész elnevezése alapján jelöltek ki. A tandó a főkapu fölé került. Ám Lollok Lénárd plébános hazafias érzülete mást diktált. Erről ez olvasható a Fővárosi Közlöny 1897. május 4-ei számában:

„Tanácsi előterjesztés: a lipótvárosi bazilikának Szent Istvánról, mint véd-szentről, leendő elnevezése iránt. (Előadó  Földváry tanácsjegyző.)

Lollok Lénárd czímz. prépost, lipótvárosi plébános még a mult millennáris év május havában tett előterjesztést oly irányban, hogy a főváros legnagyszerűbb temploma, mely az ezer év óta fennálló Magyarország millennáris ünnepén immár félszázados fáradságos munka után befejezéséhez közeleg, a királyság megalapítója Szent István apostoli király nevéről neveztessék el, a mi által azon kegyelet is kifejezésre jutna, melylyel a nemzet dicső fennállásának ezredik évében első fölkent királyáról megemlékezik. Felmerülvén azon kérdés, hogy a templom jelenlegi védszentjének mi alapon ajánltatott fel s hogy ezen előbbi felajánlás nem-e képez akadályt arra nézve, hogy az újabbi felajánlás eszközöltessék, az ez irányban megindított s úgy a plébániai, valamint a fővárosi levéltárban folytatott kutatások azt eredményezték, hogy concret adatok hiányában az a feltevés vált legelfogadhatóbbá, hogy a II. Lipót király alatt keletkezett V. ker. városrész a királyról lőn eredetileg elnevezve, de később az elnevezés szt. Lipótra lőn vonatkoztatva. A mi az akadály fenforgását illeti, erre nézve a plébánia-hivatal előterjesztésében egyházjogi szempontból mi észrevételezni valót sem látott, mert a bazilika helyén azelőtt állott kis kápolna ha fel is volt ajánlva szt. Lipótnak, e helyett most egy új nagy díszes templom és műremek épült, a mely még sem consecrálva, sem benedikálva nincsen. Ezen körülmények figyelembe vételével a tanács a maga részéről is helyesnek vélelmezte a plébános előterjesztését s azt elfogadva oly javaslattal terjeszti a közgyűlés elé, hogy kimondani méltóztassék, miszerint a lipótvárosi bazilika védszentjéül szt. István Magyarország apostoli királya választassék s róla a templom szt. István-bazilikának neveztessék el.” (Eredeti helyesírással.)

Ezért 1900-ban a főkapu fölé a Szent Lipót ábrázolás helyett az ugyancsak Senyei által készített márvány Szent István tondo került.

Lollok Lénárd nevét kár lenne elfeledni. Gondoljunk rá hálával, ha belépünk a Bazilikába, ahol egyébként most a főoltár felett Szent István egész alakos szobra vár ránk, és ahol méltó módon őrizik a Szent Jobbot. Vajon, ha Lollok prépost fővárosi előterjesztése nem lett volna sikeres, ha a névcseréhez nem járult volna hozzá az érsekség, az évenkénti Szent István ünnepség helyszíne ma a Szent Lipót Bazilika lenne???

Surján László

Utóirat: Mivel Budapesten, azon belül Budafokon van egy Szent Lipót plébánia, nem okosabb volna a tondót ott elhelyezni, mint a Szent István Bazilika úrnatemetőjében tárolni?

További
cikkek

Hírlevél