Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Csángók
2001. December 10.
Adalékok a moldvai magyarság történetéhez

MOLNÁR JUDIT: Szabó T. Ádám: A moldvai katolikusok és A Moldvai Csángó Nyelvjárás Atlasza. In memoriam: Domokos Pál Péter 1901-1992. In: Kozocsa Sándor Géza - Laczkó Krisztina szerk.: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. Budapest, 1992: 214-231.

Elöljáróban

Sokan kérdezhetik, miért ismertetek egy kilenc évvel ezelõtt megjelent tanulmányt. Erre a kérdésre igen egyszerû a válasz: a moldvai csángóság sorsának kérdése talán még soha nem volt olyan aktuális, mint napjainkban, a csángók kultúrájának, nyelvének, hitéletének megmentésén minden eddiginél többen fáradoznak. A szakirodalom azonban a legtöbb lelkes segítõhöz nem, vagy csak részben jut el. Ezzel az ismertetéssel egy sorozatot kívánok elindítani, mellyel az õ munkájuk sikeréhez szeretnék hozzájárulni.

A tanulmány elsõ része a moldvai magyarság történetével foglalkozik. Arra a kérdésre, hogy mióta vannak jelen magyarok Moldvában, a nyelvészet, a történelemtudomány és a településtörténet nem tud teljes mértékben kielégítõ választ adni.

A honfoglalás idején ez a terület nagyállattartásra igen alkalmas volt, ezért az új hazát keresõ magyarok a régészet tanúsága szerint át is vonultak rajta. Másról vallanak viszont a névtan eredményei: a szóban forgó területen nincsenek törzs- vagy személynévbõl keletkezett helynevek, melyek más területeken a magyarság helynévkincsének legrégebbi rétegét képezik(1). A moldvai magyarok helyneveinek legrégibb rétege abba a -falu és -vásár végû típusba tartozik, amely csak a 13. század végén bukkan föl a magyar helynévadásban. A legrégibb magyar moldvai települések ezek szerint a tatárjárás utáni idõkben keletkezhettek, s a 14-15. századtól oklevelesen is adatolhatók.

Az 1541-ben megalakult Erdélyi Fejedelemség fõképpen a Báthoriak alatt (1571-tõl) fokozatosan megfosztja a székelyeket szabadságjogaiktól, sokat közülük jobbágysorba taszít. A székelyek ekkortól tömegesen vándorolnak ki Moldvába.

A tanulmány a továbbiakban arra kérdésre keres választ, hogy mely területekrõl települtek be katolikusok Moldvába.

Nyelvi jegyek alapján az elsõ magyar telepesek, akiket 1242 után az ország keleti határainak megerõsítése céljából költöztettek ide, minden bizonnyal a Mezõségrõl származtak.

Mária Terézia a székelyeket további kiváltságaiktól kívánja megfosztani. Ez ellen 1764 januárjában a székely székek Mádéfalván összegyûlt képviselõi tiltakoznak, ám a császári seregek ágyúval lövetnek közéjük. Ennek következményeképpen újabb tömegek kényszerülnek kivándorolni, akiket Hadik András tábornok telepít le Bukovinában (Andrásfalva, Hadikfalva, Fogadjisten, Istensegíts, Józseffalva).

A moldvai csángók nyelve teljesen elszigetelõdve fejlõdik tovább. A magyar nyelvújítás szókincse a legõsibb csángó nyelvjárásokból hiányzik, Külso-Rekecsinben például száz nyelvújítási szavunk közül egy sem ismert. Ennek okát a tanulmány szerzõje a magyar nyelvoktatás teljes hiányában látja. 1883-ban, majd 1889-ben Szerbiába telepítenek be nagy számú moldvai magyart (Hertelendifalva/Vojlovica, Szákelykeve/Skorenovac, Sándoregyháza/Ivánovo, Pancsova/Pancova, Kubin/Kovin, Hertelend/Vojlovica), 709 andrásfalvi, 800 istensegítsi, fogadjisteni és józseffalvi székely költözik ide tudatos telepítéspolitika eredményeképp.

A cikk szerzõje a következõkben röviden bemutatja azokat a kutatókat és munkákat, amelyek a 19. század végétõl fogva a moldvai magyarság életével, helyzetével, nyelvével, kultúrájával foglalkoznak. Palettája igen széles, nem lenne célszerû valamennyi nevet és mûvet felsorolni, ezért itt csak a legfontosabbakat említem.

Yrjö Wichmann finn nyelvész, több finnugor nyelv kiváló ismerõje, 1907-ben látogatott el Moldva magyar falvaiba, s ennek az útnak az eredményeképp jelent meg 1936-ban Helsinkiben Yrjö Wichmanns Wörterbuch des Ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des Hétfaluer Csángódialektes nebst Grammatikalischen Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt címû könyve, az elsõ jelentõs regionális magyar nyelvjárási szótár(2).

Domokos Pál Péter a két világháború közötti idõszakban járta be Moldva magyar falvait, népdalokat és balladákat gyûjt, melyeket 1931-ben maga ad ki Csíkszeredán. A kötet azóta négy újabb kiadást ért meg. Domokos Pál Péter ösztönzésére fog Bartók Béla a csángó népzene gyûjtésébe.

1967-ben Constantin C. Giurescu román történész ad ki könyvet a 10. és 16. század közötti Moldváról, a moldvai katolikusokról szólva megállapítja, hogy magyar és német származásúak, s részben beolvadtak a román lakosságba. 1970-ben jelent meg Kallós Zoltán balladagyûjteménye (Balladák könyve.

Kolozsvár/Bukarest), közzétett anyagának legnagyobb részét a moldvai katolikusok körében gyûjtötte.

1991-ben jelent meg Budapesten a kolozsvári egyetem magyar nyelvészeti tanszékén összeállított A Moldvai Csángó Nyelvjárás Atlasza. A tanulmány szerzõje a következõkben ennek a munkának a szóanyagából mutat be igen érdekes példákat, melyek közül jelen recenziómban csak néhányat ismertetek, mintegy "étvágygerjesztõül".

Már az 1466-ból származó Müncheni Kódexben(3) elõfordul például õsi finnugor eredetû 'tyúktojás' jelentésû szavunk tikmonyat alakban, amely a csángómagyarság szókincsében ma is él (csukmony, tyukmony). A vasmester vagy vasverõ szavakat egyéb területeken már rég kiszorította a szláv eredetû kovács.

A tanulmány szerzõje felhívja ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy a moldvai csángóság nyelvébõl szinte teljesen kivesztek a hosszú magán- és mássalhangzók(4), s ez, valamint az a tény, hogy a közigazgatás szavai, illetve a nyelvújítás utáni magyar szavak (gyufa, vonat) megfelelõi Moldvában mind román jövevények, a nyelvvesztés irányába mutat.

A cikk nem foglalkozik a régies és az újabb, székelyes csángó nyelvjárások közötti különbségekkel, példáinak zöme az archaikusabb északi és déli nyelvjárásokból származik.

A cikk talán legfontosabb megállapításait célszerû szó szerint idézni: "A magyarság kisebbségként nyelvileg Moldovában magáramaradt: a moldvai és bukovinai németeket 1940-ben kitelepítették, a zsidókat itt a román vasgárda irtotta ki, a Vatikán pedig egyházpolitikailag mindig is a latinhoz közelebbi román nyelvet részesíti a Szeret, a Tázló és a Tatros mentén, talán a moldvai románság katolizálásának reményében . (...) Így félnyelvû, félkultúrájú, gyökértelen fiatalok születnek torz történelmi és nyelvi tudattal Moldovában, a beolvasztottak pedig jövõbéli újabb feszültségek újabb hordozói. A népek közötti megértés, a keresztény közeledés helyett a magyarellenes janicsár fanatizmus szóvivõivé válhatnak e szellemileg megtévesztett, megzavarodott emberek... (222)." A szerzõ a románság körében is nemzeti hõsként tisztelt Hunyadi János és fia Mátyás példájára hivatkozik, akik a népek közötti megértés, türelem és közeledés hívei voltak.

A szerzõ a továbbiakban felsorolja azokat a moldvai falvakat, ahol katolikusok élnek, megadja templomuk, illetve plébániájuk alapításának évét, lélekszámukat, illetve azt, hogy melyik püspökséghez tartoznak. A tanulmány végét pedig a moldvai csángók jövõjének szenteli, s ismerteti a sepsiszentgyörgyi Csángó Újság 1. évfolyamának 4. számának (1990 június) cikkét a Moldvai Csángómagyarok Szövetségérõl.

A tanulmányt kimerítõ irodalomjegyzék és térképek egészítik ki.

Ajánlás.

Az általam ismertetett cikk nagyon rövid, ilyen rövid tanulmányokat általában nem is szokás recenzálni. Hogy miért tettem mégis? Mert hiszem és vallom, hogy a tudás megmenthet egy népet, és a tudást a politika is kénytelen elismerni. E cél felé az elsõ lépés lehet Szabó T. Ádám cikkének elolvasása.

Lábjegyzetek

(1) - A hagyomány szerint a honfoglalásban hét magyar törzs vett részt (Jeno, Kér, Keszi, Kürtgyarmat, Megyer, Nyék, Tarján), melyekhez három - törökségi nyelvet beszélo - kabar törzs is csatlakozott (Tárkány, Várkony, Varsány). Az elfoglalt területeken a településnevek jelentos része ezen törzsek nevébol keletkezett (Nyék: 25, Megyer: 30, Kürt: 21, Gyarmat: 19, Tarján: 14, Jeno: 25, Kér: 41, Keszi: 40, sok Kabar, Várkony, Tárkány, Varsány, Székely elemu név) (Balázs 1997, 95)
(2) - A könyv ismertetésére az elkövetkezo hónapokban kerül sor.
(3) - A kódexet, mely az Új Testamentum négy evangéliumát tartalmazza, Tatros városában másolta Németi György. A Müncheni Kódex egyik legértékesebb nyelvemlékünl, a Bayerische Staatsbibliothek állományában található.
(4) - A hosszú-rövid oppozíció a magyar nyelv hangrendszerének alapveto jegye.
(5) - Kiemelés tolem (M. J.)!

Felhasznált irodalom

Balázs, Géza 1997: The Story of Hungarian. A Guide to the Language. Budapest. Corvina.

Markus Szirmay
D-50354 Hürth; D-37077 Göttingen
szirmay@t-online.de


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Ankara Escort Ankara escort Eryaman Escort Keciören Escort istanbul Escort Beşiktaş Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara Escort Beylikdüzü Escort izmir Escort Bahçeşehir Escort http://www.ankaraal.com/ Kadıköy Escort Ankara Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort şişli escort Kartal Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno Bakırköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan Şişli Escort Esenyurt Escort Etiler Escort pendik escort Pendik Escort Eros Porno Kartal Escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Kadıköy Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google