Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

A keresztény politika iskolája 45-46 Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: A keresztény politika iskolája
2006. January 29.

XLV. ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM

A kisegítés elvének legutóbbi taglalása már felhívta a figyelmet a mi perszonalista ideológiánknak arra az alapvetõ tételére is, hogy a társadalmat és az államot élesen meg kell különböztetni egymástól. A társadalom, mint tudjuk, az emberek egymásközti viszonyainak összessége, amely viszonyok a nagyszámú társulások sokféle alakzataiban jelennek meg elõttünk. Mindezeket az alakulatokat a bennük együttmûködõ egyének külön céljai alapozzák meg, és tartják össze. Egy ármentesítõ társulatot pl. az a cél, hogy a tagok megmeneküljenek a vízáradástól, egy sportegyletet az a cél, hogy a tagoknak lehetõségük nyíljék a sportolásra és versenyzésre. Közérthetõbben úgy is mondhatjuk, hogy a társadalom az egyéneknek és a különbözõ célokat követõ társas alakulatoknak az összessége. Az állam viszont az a legnagyobb alakulat, amely ezt az összességet ki is fejezi azzal, hogy határain belül az egyéneket és az összes kisebb alakulatokat az általános társadalmi cél, a közjó szolgálatára egységbe foglalja. Mint látjuk tehát, az államnak és a társadatomnak egymástól való megkülönböztetése a társadalmi célnak, vagyis a közjónak, és az egyének helyzetében és törekvéseiben adódó külön céloknak szétválasztásán alapszik.

Ugyanazon a területen és ugyanabban az idõben ily módon forog fenn az állam és a társadalom kettõssége, tudományos nyelven: dualizmusa. (A latin „duo” szóból, ami kettõt jelent.) Nem a legkönnyebb ezt megérteni, de ne riadjon vissza átgondolásától senki, ha tisztán akar látni a mai kor egyik legsúlyosabb, és kihatásaiban legterhesebb kérdésében. Az általános társadalmi cél, a közjó, a társadalom egészét az állam által kifejezett egységbe vonhatja, s a közjó, amelyet biztosítani az államnak, mint legnagyobb alakulatnak, sajátos célja, mind a társadalom, mind az állam számára a legfõbb törvénnyé válik. Az egyének és a kisebb alakulatok külön céljai mind alá vannak rendelve a közjónak. Ám a közjónak kézzelfogható, konkrét tartalmát, amint már szintén tudjuk, éppen a külön célok megvalósíthatása, lényegében a személyiségi jogok érvényesíthetése adja. Ebbõl következik, hogy a külön célok a közjó-vonta keretek között önállóak és önmagukban értékesek, vagyis az egyének és a kisebb alakulatok olyan jogokkal is rendelkeznek, amelyek nem az államtól erednek: megvoltak azok az állam kialakulása elõtt is. Ezen a tényen mit sem változtat, hogy ezek az államtól független, eredeti jogok is többnyire rászorulnak arra, hogy éppen hatályosságuk érdekében az állam a maga törvényeiben közelebbrõl körülírja, és jogrendjébe beiktassa õket. Mert hiszen tételesen is meg kell határozni, hogy mit jelentsen pontosan pl. a létfenntartás joga, vagy a véleménynyilvánítás szabadsága, minek tekintsük a munkaszerzõdést, vagy miként értelmezzük a tulajdonjogot. Az állam és a társadalom kettõs voltát a két jogterület szétválasztása és elhatárolása érzékelteti, mikor is mind az államnak, mind a társadalomnak oldalán eredeti jogokat és kötelezettségeket állapítunk meg. Gyakorlatilag pedig nem más e dualizmus, mint a kisegítés elvének egyik alkalmazása.

Fontos ez számunkra, mert az állam és társadalom kettõsségét tagadják mindazok az ideológiák, amelyekre a totális állam épül, és tagadja az individualista elmélet is, amelybõl a liberális kapitalizmus sarjadt. Utóbbi szerint az emberek csak azért tömörültek állammá, hogy biztosítsák egyéni szabadságukat, az államnak tehát nem lehet más feladata, mint megvédeni az egyének szabadságát és tulajdonát. A társadalmi életnek szinte egészét „államtól mentes” területnek nyilvánították, sõt az elmélet csakhamar eljutott arra a következtetésre, hogy az állam nem is eredeti, és saját létezéssel bíró társas alakulat, csupán az emberek megegyezésén nyugvó hasznossági intézmény. Nem csoda, hogy ilyen felfogás mellett a társadalom, mint egyedüli valóság, teljesen fölébe nõtt az államnak. Az államot, mint hasznossági intézményt, a társadalmi hatalmak, fõleg a gazdasági érdekszervezetek egyszerûen kisajátították maguknak, s rajta keresztül életre hívták azt az osztályuralmat, amelyben az emberi személy legelemibb jogai is veszendõbe mentek.

Ebbõl a közjót megcsúfoló, sivár állapotból indultak ki a totalitárius államelméletek, amelyek – történeti folyamatok dialektikáját igazolva – minden jogot az állam oldalára helyeztek, a társadalmat teljesen felszívatták az állammal, és az állam és a társadalom dualizmusa helyett dogmává, ellentmondást nem tûrõ hitvallássá emelték a kettõnek azonosságát. Míg a mi felfogásunk szerint a társadalomnak az állam fölé burjánzását, és az államnak az érdekszövetkezések által végzett bomlasztását, azzal kellett volna leküzdeni, hogy a társadalmat visszaszorítják saját területére, és az államot visszaültetik eredeti jogainak teljességébe, addig a totalitárius irányok nemcsak korlátlan úrrá tették az államot a társadalom fölött, hanem az egyének és a kisebb alakulatok külön céljainak megtagadásával és az állami akaratba olvasztásával a társadalmat lényegileg le is rombolták. Ezt cselekedte az olasz fasizmus is, amelynek államelméletét Costamagna, a közjogász ekként jellemezte: „Valójában az állam az alapja minden együttélésnek. A fasizmus tana tagadja az állam és a társadalom dualizmusát.” Hogy pedig ez a felfogás, amely elutasítja a társadalom és az állam kettõs voltát, tényleg totalitárius, azt maga Mussolini igazolta, mondván: „A fasizmus mindent az államba tartozónak tekint. Semmi emberi vagy szellemi sem létezik az államon kívül, még kevésbé bír valamilyen értékkel is az államon kívül.” Gentile, a bölcselõ ezt hirdette: „A fasizmus számára az állam és az egyén azonosul egymással, vagy még helyesebben kifejezve: egy szükségképpeni szintézis elválaszthatatlan fogalmai. … Szabadság csak egy van, az államé”. Szinte szó szerint megegyezõen fejtette ki a hitleri birodalom közjogásza, Koellreuter, a nemzeti szocialista államfelfogást: „A szabadság lényegét a néphez és államhoz kötöttség adja. Állam és szabadság nem egymástól elválasztható fogalmak. Politikai szabadság csak az államban és az államhoz tartozóan képzelhetõ, nem az államtól elfordulóan. Így természetesen értelmüket vesztik a polgári jogállam liberális alapjogai is. Mert ezek fogalmilag államelõtti és államfölötti jogok.” Más helyen ugyancsak Koellreuter: „Hogy liberális alapjogok a német államban nem léteznek, magától értetõdik. A liberális alapjogoknak és velük-karöltve a 'jól megérdemelt jogoknak' és az 'alanyi közjogoknak' hangsúlyozása ugyanis ellentmond a közösségnek, mint a nemzeti szocializmus alapértékének”. Az, hogy a totális államokban az emberi személy jogait semmibe vették, és az összes társadalmi szervezeteket és intézményeket azonos módon az államvezetés által kitûzött célok szolgálására kényszerítették, már egyszerûen folyt a fenti nézetekbõl. (A bolsevista, kollektív totalizmus a társadalmat, az egyéneket és a kisebb társadalmi alakulatokat is teljesen aláveti az államnak, sõt az államot „a legfõbb erõszak-szervezetnek” tekinti, amelynek minden hatalmát a kommunista párt, mint a proletariátus élcsapata gyakorolja. A bolsevizmus nemcsak gyakorlatilag, hanem elvileg is a párt uralmi eszközét látja az államban is. – A kiadó megjegyzése.)

Akár a társadalom, akár az állam egyedülvalóságának feltételezése kárhozatos következményekkel jár. Ezzel szemben az állam és a társadalom kettõsségének tana gyakorlatban is kielégítõ egyensúlyt teremt, egyfelõl az egyének és a kisebb társas alakulatok, másfelõl az állam viszonyaiban.

A kisegítés elve szerint: amit az egyének és a kisebb alakulatok a saját erejükbõl el tudnak végezni, annak végzését egy magasabb alakulat nem ragadhatja magához. Így a társadalmi élet súlypontja az államnál kisebb alakulatok sokaságán és sokféleségén nyugszik. S az állami jogrendnek lényege és értelme éppen az, hogy elhatárolja és megvédje a szabadságnak és jogoknak azokat a köreit, amelyekre szükségük van az egyéneknek és a kisebb alakulatoknak, hogy feladataikat teljesíthessék. Az az állam, amely tagjainak szabadságát és életterületeit jogellenesen korlátozza, a saját életének erejét és gazdagságát sorvasztja el, mert végtére is az állam nem él másként, mint tagjaiban. A kisegítés elvébõl következik az is, hogy az állami tekintélynek annál hatályosabbnak és erõsebbnek kell lennie, minél erõteljesebben és gazdagabban fejlõdik az alárendelt alakulatok élete. Mert az önállóság és önjogúság nem jelenthet veszedelmet a társadalmi egész számára, nem fordulhat ellene az általános társadalmi célnak, s közjónak.

Az állam és a társadalom dualizmusából így politikai magatartásunk egyik legfõbb törvényeként vonhatjuk le a tételt, amelyet egy katolikus gondolkodó, Wilhelm Schwer ekként fogalmazott meg: „Annyi társadalom, amennyi csak lehetséges, és annyi állam, amennyi szükséges”. Kifejezhetjük ezt úgy is, hogy annyi szabadság, amennyi csak lehetséges, és annyi kötöttség, amennyi éppen szükséges. Tisztában kell persze lennünk azzal is, hogy az élet valóságában a társadalom és az állam viszonya mindig feszültségi viszony lesz, amelyben társadalmi szabadság és állami tekintély az érvényesülésért küzd. Nemcsak azért, mert a társadalom és az állam viszonyát a népek hajlamai és a történeti helyzetek is befolyásolják, hanem mert e viszony alakulásában célszerûségi megfontolások is közrejátszanak. Utóbbiak fõleg a kor szellemi áramlatait tükrözik, amelyeknek eszményei hol inkább a szabadság, hol inkább a tekintély irányában hatnak. S nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy a szabadság annál teljesebb lehet, minél elevenebb a társadalomban az erkölcsi felelõsség tudata, de ugyanez áll fordítva is. A társadalom kellõ erkölcsi színvonala mellett ugyanis a szabadság nagyobb fokát teszi lehetõvé az az önkéntesség, amely az egyéni érdekek és a közérdek, a külön célok, és a közjó egymáshoz rendelésében megnyilatkozik. Amilyen mértékben fogyatékos a társadalmi tagok ez irányú készsége, abban a mértékben kell az államhatalomnak kényszerhez és megkötésekhez folyamodnia, hogy a közjó rendjét biztosíthassa. Ám akkor is feladata az államnak, hogy a közerkölcsiség emelésével közelebb hozza azt az idõt, amikor mind a maga, mind a társadalom élete visszatérhet a természetes mederbe. 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi cialis 5 mg kafur krem geciktirici hap fiyatları viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort