Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

A keresztény politika iskolája 29-30 Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: A keresztény politika iskolája
2006. January 29.

XXIX. JOG A MUNKÁHOZ

Az embernek kötelessége a munka. Hogy miért, és milyen értelemben, azt elõzõ elõadásunkban megvilágítottuk, hogy a kérdés nem olyan egyszerû, mint általában gondolnánk. Ugyanezt kell mondanunk a munkához való jogról is, noha nem kevesen vélekednek akként, hogy a társadalom valóban demokratikus rendje ezt a jogot mindenki számára biztosítani tudná. Elméletben könnyû kikövetkeztetni a munkához való jogot. Mert ha az embernek joga van a létezéshez, és a létfenntartáshoz szükséges javak tulajdonjogát csak munkával szerezheti meg, akkor nyilván joga van munkához is, hiszen az utóbbi nélkül a létezéshez való joga is értelmét vesztené. Hasonlóképpen, ha a munkát kötelességnek ismerjük el, akkor jognak is kell tekintenünk, mert nem képzelhetõ kötelesség, amelynek teljesítése egyben jogot is ne alkotna. Ha pl. kötelességem szavazni, akkor jogom is van szavazni, vagy ha kötelességem a gyermekeimet felnevelni, akkor jogom is van felnevelni õket. A nehézség nem is a munkához való jognak, mint természetjognak logikai megalapozásában rejlik, hanem abban, hogy át tudjuk-e vinni azt a valóban érvényesülõ, az ún. pozitív jog területére.

A munkához való jognak pozitív joggá válása azt jelentené, hogy akarata ellenére a munkaképes egyén sohasem állhatna munka nélkül, mert ha mástól nem, végsõ fokon az államtól igényelhetné azt a foglalkoztatást, amelynek hozadékából tisztességesen megélhet. Nem vitás azonban, hogy a kapitalista társadalmi rendben az állam ilyen kötelezettség-vállalása tisztára lehetetlenség. Ebben a rendben ugyanis mindenki azt vásárolja, amit akar, a termelés tehát csak azt a keresletet tekinti társadalmi szükségletnek, amelyet a pénzben jelentkezõ vásárlóerõ támaszt alá. Mihelyt a pénz oldaláról válság támad, ez kihat a termelésre, és szükségszerûen kisebb-nagyobb munkanélküliséget idéz elõ. Ilyen válságok pedig belsõ, vagy nemzetközi okokból folyvást és elkerülhetetlenül adódnak.

Tegyük fel, hogy az országban gazdasági fellendülés van, s ennek nyomán mindenki munkához jut, aki dolgozni akar. Ilyen idõkben a vállalkozók mind nagyobb mértékben vesznek igénybe hiteleket, úgyannyira, hogy a jegybank végül is kénytelen emelni a kamatlábakat, hogy az elõrelátható fizetésképtelenségek lehetõ megelõzése céljából a kölcsönpénz drágításával korlátozza az igényléseket. A hitelezések csökkentése önmûködõen csökkenti a termelést is, ami itt is, ott is munkáskezeket tesz feleslegessé. A jegybank fékezõ beavatkozására pedig azért is szükség van, mert a gazdasági fellendüléssel együtt jár a munkabérek emelkedése, ami növeli azután az általános árszínvonalat, ez pedig veszélyezteti a külföldi és belföldi pénz között megállapított értékarányt. Történhetik azonban az is, hogy valami okból visszavonják az országban elhelyezett külföldi hiteleket. Ekkor a jegybanknak külföldi fizetõeszközökre van szüksége, amit csak úgy szerezhet meg, hogy fokozza az áru-kivitelt és csökkenti a behozatalt. Evégett – ugyancsak a hitelek megszorítása útján – csökkenteni kell a belsõ fogyasztást és alább szállítani az árszínvonalat, ami megint csak munkanélküliséget okoz.

A kapitalista gazdasági rendben tehát, ha ki is mondanák a munkához való jogot, annak érvényt csak igen kedvezõ feltételektõl függõen s nem feltétlenül szerezhetnénk. Bármilyen dicséretes célt tûzzön is ki az állam, õt magát is korlátozza intézkedéseiben a pénzérték állandóságának követelménye.

Ha pedig valaki azt felelné, hogy egyszerûen a hitelszervezetet kell kivenni a tõkések kezébõl, annak sok tanulsággal szolgálhat a nemzeti szocialista Németország hitelpolitikája, amely eredetileg a munkanélküliség megszüntetésére irányult; az állam, mint emlékezetes, közmunkákat indított, azon a pénzen, amit hitelképpen a jegybanktól vett igénybe. Az elgondolás, amelyet itt nem részletezhetünk, elméletileg helyes volt. A mesterségesen elõidézett gazdasági fellendülés azonban hamar megbontotta a Németország és a külföld között fennálló árviszonyokat, és zuhanni kezdett a márka nemzetközi értéke. Nehogy a márka értéke bent az országban is csökkenjen, szigorú árszabályozást kellett bevezetni. Meg kellett azonban akadályozni azt is, hogy fölös vásárlóerõ keletkezzék, mert a fölös vásárlóerõ áruhiányt idéz elõ. Ha ugyanis sok a pénzünk, akkor a szükségesnél is többet vásárolunk, és a vásárlásban árfelhajtó hatással versenyzünk. Egyfelõl tehát el kellett rendelni Németországban a kényszertakarékosságot, – a kifizetõ helyek a munkabérek és fizetések mind nagyobb hányadát zárolt bankszámlákra utalták át –, másfelõl a fogyasztási cikkek adagolásához, jegyrendszerhez kellett folyamodni. Utóbbi a termelés állami irányítását tette szükségessé. Ennek kapcsán, mint tudjuk, olyan gyártmányok kényszervásároltatásával is megpróbálkoztak, amilyen a szájharmonika. Mert minél jobban bezárultak a külföldi piacok, annál improduktívabb munkákat kellett végeztetni az államnak. Ez lett a gazdasági háttere a háborús készülõdésnek is, persze abban a reményben, hogy az állam szörnyû adósságait majd a legyõzendõ nemzetek fogják megfizetni.

A tudományos kutatás mai állása szerint tehát mindaddig, amíg fenntartjuk a pénz intézményét, s vele együtt a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok önmûködõ alakulását, csak elvileg ismerhetjük el a munkához való jogot, mert az gyakorlatilag nem minden körülmény között válhatik valóra. S ebbõl a szempontból nincs különbség a kapitalizmus és a szocialista, vagy bármilyen tervgazdaság között sem, feltéve, hogy utóbbi szintén megtartja a pénz intézményét. Amellett pedig, hogy a pénzt el ne töröljék, igen súlyos érvek szólnak. Így mindenekelõtt az, hogy a pénz tájékoztat a legegyszerûbben és a legbiztosabban a társadalom tagjainak szükségleteirõl. E szükségletek ismerete nélkül a civilizáció fejlõdését sem képzelhetjük el, mert a hajtóerõ hiányában a találmányok és felfedezések száma is minimumra esnék. Vannak azután szükségletek, amelyeket nem lehet elõre utalványozni, sõt olyanok is, pl. a közlekedési eszközök használata, amelyeket semmiképpen sem lehet ingyenessé tenni. Akadnak olyan jószágok is, amikbõl semmiképpen sem lehet annyit termelni, hogy belõle mindenkinek jusson. Végül a pénz kiküszöbölése teljesen megszüntetné a takarékosságot.

Nagyon tanulságos különben, bár a „munkához való jogot” Fourier vetette fel elsõnek, még 1808-ban s utána a többi ún. utópista szocialista is váltig hirdette, Marx „Kommunista kiáltványa” már csak említést sem tesz róla. Érdekes viták után az 1848-as francia forradalom alkotmányába sem iktatták be ezt a jogot, helyette – igen helyesen – a munkanélküliek „támogatáshoz való jogát” ismerték el. És ha 70 évi hallgatás után 1919-ben a weimari alkotmány, engedve a néphangulatnak, újból deklarálta is, az nyilatkozat maradt, mert a valóság Bernsteint igazolta: „A munkához való abszolút jog csak dezorganizálóan hatna, csak, mint gyûlölködõ önkény és örökös civódás forrása képzelhetõ el.”

A munkához való jogot sem változtathatjuk át pozitív joggá, sem kapitalista, sem a szocialista gazdasági rendben. Helyesebben csak abban az esetben változtathatnák azzá, ha olyan egységes világgazdasági rend alakulhatna ki, amely a maga zártságával megszüntethetné a tõkének, mint külön nemzetközi hatalomnak szerepét. Annál inkább el kell fogadnunk azonban, a munkához való jogot gazdaságpolitikai elvnek, amely az államnak kötelességévé teszi, hogy a lehetõséghez képest gondoskodjék az egyébként munka nélkül maradóknak minél állandóbb foglalkoztatásáról. Amit azonban az államnak pozitív jogi kötelezettség terhével vállalnia kell, az – az eddig elõadottakból kitûnõen – annak biztosítása, hogy dolgozni akaró, de munkát nem kapó alattvalói is feltétlenül hozzájussanak a javaknak ahhoz a mennyiségéhez, amely nélkülözhetetlen emberi megélhetésükhöz. Ennek legtöbb sikerrel biztató módja – nézetünk szerint – a mindenkire különbség nélkül kötelezõ társadalombiztosítás keretében egy olyan munkanélküliségi biztosítás, amely az adott idõben elengedhetetlen pénzfolyósításokon felül, lehetõvé teszi, hogy a segélyezett más foglalkozásra átképezhesse magát, és így újból bekapcsolódjék a keresõ munkába. 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort eskort sultanbeyli pendik escort tuzla escort short haircuts for women kurtköy escort üsküdar escort çekmeköy escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi cialis 5 mg kafur krem geciktirici hap fiyatları viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort