Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

P. Kelemen Didák tisztelete Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Karácsony
2012. December 24.

Bogdan Adamczyk:

P. KELEMEN DIDÁK TISZTELETE

1. SZENTEK TISZTELETE

Hitünk rövid foglalata az Apostoli hitvallás, amelynek tétele kimondja: „Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat.” Ezt a hitvallást bõvítette a 325-ben Niceában és a 381-ben Konstantinápolyban megtartott egyetemes zsinat. Ez a Nicea-konstantinápolyi hitvallás kimondja: „Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.” A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) megmagyarázza, hogy miért szent az Egyház: „Hisszük, hogy fogyhatatlan szent az Egyház /…/ Krisztus ugyanis, az Isten Fia, akit az Atyával és a Szentlélekkel egyedül szentnek ünneplünk, mennyasszonyként szereti az Egyházat, önmagát adta érte, hogy megszentelje. Saját testeképpen kötötte egybe önmagával s Isten dicsõségére elárasztotta Szentlelkének ajándékaival. Az Egyház tehát szent népe, és tagjait szentnek hívják.”[1]

1. 1. SZENTEK TISZTELETE A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

 „Az Egyház, szentté avatva egyes híveket, vagyis ünnepélyesen kijelentve, hogy ezek a hívõk hõsiesen gyakorolták az erényeket és Isten kegyelméhez hûségesen éltek, elismeri a Szentség Lelkének hatalmát, aki benne él és támogatja a hívõk reménységét, amikor õket, mint példaképeket és közbenjárókat adja nekik. Az Egyházban egész történelme folyamán a legnehezebb körülmények közepette is mindig a szentek voltak a megújulás forrásai és kezdeményezõi.”[2]

A hittudomány különbséget tesz a tisztelet különbözõ fokozatai között. Imádás csak Istennek jár ki. A szentek tisztelete nem áll ellentétben az elsõ parancsolattal, mely megtiltja a bálványok faragását. A szent képek tisztelete „tiszteletteljes megbecsülés”, és nem imádás, ami egyedül csak Istent illeti. A szenteknél egyszerû tiszteletrõl beszélünk, igazság szerint csak a szolgálatról van szó, amellyel elismerjük kiválóságaikat. A szentek tiszteletében elsõ hely a Boldogságos Szûz Máriát illeti, ezért az õ tisztelete hüperdulia[3] (fõ tisztelet). Szent József a szent család feje, Jézus nevelõapja és az Anyaszentegyház védõszentje. Ezért neki a protodulia (elsõdleges tisztelet) jár ki. Minden más szent tisztelete csak dulia, vagyis bennük Isten kegyelmét ünnepeljük, példájukat követni akarjuk, és közbenjárásukat kérjük. Az Egyház a képek tiszteletérõl azt mondja, hogy „… a kép elõtt nyilvánított tisztelet az eredetinek szól” és „aki a képet tiszteli, valójában azt a személyt tiszteli, aki rá van festve.”[4]

1. 2. A SZENTTÉ AVATÁSOK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A boldoggá avatás (beatificatio) és a szentté avatás (canonizatio) annak az ünnepélyes kijelentése, hogy az elhunyt kiérdemelte az örök boldogságot. Teológiai tartalma mindkettõnek azt jelenti, hogy az elhunyt hõsies fokon gyakorolta az erényeket (hitvalló), vagy pedig életét áldozva tett tanúságot Krisztusba vetett hitérõl (vértanú).

Az õskeresztények spontán módon kezdték tisztelni vértanúikat, majd a 4. századtól a hitvallókat is,[5] hivatalos jóváhagyás nélkül, ezért szükségessé vált annak szabályozása a püspökök és helyi zsinatok által.[6] Az idõvel sokszor eltérõ kritériumok és az elõforduló visszaélések miatt szükségessé vált az egész egyházra érvényes egységes szabályozás. A középkorban III. Sándor pápa tette a legtöbbet az erre vonatkozó szabályozás tisztázására. 1170. július 6-án írt levele, amellyel a pápa kizárólagos jogkörébe került a szentté avatás,[7] 1243-tól IV. Ince pápa által törvényerõre emelkedett. 1588-ban V. Szixtusz pápa létrehozta a szentek ügyeiben is illetékes Rítuskongregációt,[8] az eljárás részletes menetét VIII. Orbán pápa (1623-1644) határozta meg.[9] Nagy részben ez a struktúra és szabályozás megmaradt napjainkig, bár VI. Pál[10] pápa is mélyrehatóan változtatott rajta.

1. 3. A SZENTTÉ AVATÁS MAI GYAKORLATA

A szentté avatás elõírásai sok változáson men­tek át. II. János Pál pápa módosította a szentté avatási eljárást az 1983. január 25-én kelt Divinus perfectionis Magister[11] kezdetû apostoli konstitú­ciójával. Legalább öt évet kell várni a jelölt halá­la után, akit a hívek szentnek tartanak és bíznak közbenjáró erejében.

Az egyházmegye, szerzetesrend vagy társulat kéri a megyéspüspököt, hogy indítsa be a vizsgálatot. Az illetékes püspök elnyeri a Szentszék jóváhagyását (nihil obstat). Ezután kinevezi az egyházi törvényszéket, amely kihallgatja a tanúkat és összegyûjti a dokumentumokat. A jelöltnek kijár az Isten szolgája cím. Az eljárásnak nélkülözhetetlen eleme az Isten szolgája részletes életrajzának kritikai szempontok szerinti megírása. A püspök az egyházmegyei vizsgálat eredményét felterjeszti Rómába a Szentté Avatási Kongregációhoz. Ott összeállítják a Positió-nak[12] nevezett dokumentációt, amely a jelölt erényeinek hõsi fokát igazolja. Amennyiben úgynevezett „régi ügyrõl” van szó, azaz már nem élnek szemtanúk, az elkészített dokumentációt elõször öt történész vizsgálja át, akik a fõrelátor vezetése alatt nyilatkoznak az Isten szolgája életútjáról szóló dokumentáció teljességérõl és hitelességérõl.[13]  Majd a Positió-t kilenc hittudós vizsgálja felül.[14] Ha véleményük kedvezõ, fel­terjesztik a hét bíborosból álló bizottság elé.[15] Utána a bíborosok kedvezõ elbírálása után, a Kongregáció prefektusa bemutatja a szentatyának a per ered­ményét. A szentatya jóváhagyása után megszer­kesztik és közzéteszik az erények hõsi fokát meg­állapító döntést. A jelölt megkapja a tiszteletreméltó (Venerabilis)[16] címet. Vértanú boldoggá avatásához nem kell csoda, csak a vértanúság megállapítása. Hitvalló boldoggá avatásához egy csoda kell, amely halá­la után, közbenjárására történt. A csoda olyan esemény, amelyet nem tartunk lehetségesnek tapasztalataink, ismereteink, és a tudomány fényében.[17] A vértanúság és a csoda megállapítása az erények hõsi fokának megállapításához hasonlóan történik. A két dekrétum közlése után a szentatya dönti el, hogy mikor kerül sor a boldoggá avatásra. A boldoggá avatás korlátolt keretben engedélyezi a boldog tiszteletét. A boldoggá ava­tás után tett csoda megállapítása vezet a szentté avatáshoz. A szentté avatás az egye­temes Egyházra terjeszti ki a szent tiszteletét. A kettõ közötti különbség abban áll, hogy a boldoggá avatás során az egyház megengedi az illetõ tiszteletét egy adott közösség számára, a szentté avatás során pedig az egész egyház számára elrendeli hivatalos tiszteletét.[18]

XVI. Benedek pápa rendeletére a Szentté Avatási Kongregáció 2007. május 17-én kiadta a Sanctorum mater[19] kezdetû instrukciót, amely kissé módosította elõdje elõbb ismertetett rendelkezéseit. Ennek az instrukciónak a legfontosabb döntése abban áll, hogy világosabban megkülönböztetni a boldoggá avatást, amely helyi érdekû, és a szentté avatást, amely az egyetemes Egyházat érinti. Ezért a boldoggá avatásokat a pápa megbízásából többnyire a Kongregáció bíboros-prefektusa végzi helyben, míg a szentté avatásokat maga a pápa végzi Rómában.[20] Természetesen már elõfordult, hogy XVI. Benedek pápa is végzett szentté avatást Rómán kívül külföldi látogatásai során. Az inst­rukció hangsúlyozza, hogy csak a hívek többsé­génél fennálló életszentségi hír, közbenjáró szerep esetén indítson pert a megyéspüspök. Ne vezessen senkti nemzeti vagy rendi büszkeség, esetleg versengés.

2. KELEMEN DIDÁK BOLDOGGÁ AVATÁSÁNAK TÖRTÉNETE

2. 1. A BOLDOGGÁ AVATÁS EGYHÁZMEGYEI SZAKASZA

P. Kelemen Didákot már életében szentként tisztelték.[21] Halála után a nép nagyon érezte hiányát. Minden oldalról megmozdultak és szentté avatását kívánták. Halála után történtek meg az elsõ kísérletek Didák atya szentté avatásával kapcsolatosan.[22] Szabadszállásy István, közép-szolnok megyei alispán bizonyítványt állított ki Didák atya szent életérõl. Benkõ Sámuel orvos és több kiváló férfiú hasonló nyilatkozatot mellékelt és az egyházi fõhatóság is hivatalos jelentést küldött ki Rómába.

1750-ben már Kelemen Didák nevét a szentség hírében elhunyt szerzetesek közé sorolták és hivatalos névjegyzékben is szerepelt, mint melléklet a szentek és boldogok névsorához csatolva, melyet rendszeresen közzétettek a «kézikönyvben» a novíciusok és fiatal szerzetesek számára.[23]

1753-ban a minorita tartományfõnök kérte az egri püspökséget, hogy a Miskolcon elhunyt és szentség hírében álló atyának életére s mûködésére vonatkozó adatokat vizsgálja felül.[24] A püspökség hamarosan kinevezte a bizottság tagjait. A bizottság a vizsgálatot hamarosan be is fejezte. Megvizsgálták azokat a helyeket, ahol Didák atya mûködött. Eskü alatt kihallgatták mindazokat, akik valamit tudtak életviszonyairól, hitterjesztésérõl, jócselekedeteirõl. Csak a teljesen megbízható adatokat foglalták jegyzõkönyvbe. Nagy gonddal ellenõrizték a kihallgatott tanúk megbízhatóságát, szavahihetõségét. A vizsgálati jegyzõkönyvek pedig a püspöki levéltárba kerültek, a szentté avatási per azonban nem indult meg.[25] 1766-ban a nyírbátori tartományi káptalan rendeletet hozott, melyben kérte, hogy egyes testvérek gyûjtsenek hiteles vallomásokat Kelemen Didák szentségének hírérõl, hiszen a tartomány szándékában állt a megmaradt visszaemlékezéseket összegyûjteni és Rómába küldeni.[26] Kelemen Didák képmása publikálva lett az Isten szolgái ikonográfiai sorozatban, melyet 1755-tõl Serafico Pagni (1769), generális posztulátor adott ki.

1774-ben Sztanya Sándor lett az ügy kinevezett posztulátora, Jakabfalvy Román minorita tarto­mányfõnök utasítására, Kelemen atya bol­doggá avatási ügyében. December 12-én a Rend nevében a tartományfõnök levélben kéri gróf Esterházy Károly (1761-1799) egri püspököt, hogy kezdje meg a hivatalos lépéseket a bol­doggá avatási eljárás elindításához.[27] Az egri püspöki konzisztórium 1775. január 25-én ezt kánonjogilag el is fogadta.[28]  Ugyanebben az évben, au­gusztus 9-én az egri püspöki szentszék megkezdte az életszentség hírében elhunyt Didák atya életének és erényeinek kivizsgálását. Az egri érseki levéltár adatai szerint VIII. Orbán és XIV. Benedek pápák elõírásainak megfelelõen eljárás alá vették a boldoggá és szentté avatás ügyét.

A püspöki szentszék Sztanya Sándort ügyvivõnek és Dobronyay Miklós egri oldalkanonokot pedig vizsgálóbírónak nevezte ki. 1776. augusztus 9-10. és szeptember 21-30. között az egri püspökségen megtörténtek a tanúkihallgatások és a sír felülvizsgálása.[29] Az ügyben a következõ tanúkat rendelték be: Tercsák Mózest, Borsod megye tiszti ügyészét; Tallián András Pált, vizeki alispánját, Beller Mihályt nyugalmazott alispánt, Leõchey Zsigmondot, megyei törvényszéki ülnököt, Zolnay Gáspárt, Miskolc város szenátorát, Felsõpulyai Bük Zsigmondot, megyei jegyzõt, Fáy Bertalan Jánost, borsod-megyei nemesi bírót és Fisser Józsefet, megyei aljegyzõt meg másokat, akiknek kihallgatását szükségesnek találták.[30] A tanúk közül heten személyesen ismerték Didák atyát, de kihallgattak olyanokat is, akik csak hírbõl szereztek tudomást róla. A kihallgatás során ki akarták deríteni, hogy nem történt-e esetleg valami meg nem engedett dolog a szentek tiszteletét illetõen. 

Az egri bizottság 1776. október 11-én megvizsgálta Isten szolgája P. Kelemen Didák sírját a miskolci Nagyboldogasszony-templom kriptájában, valamint bejárta a kolostort, de sehol nem lelte nyomát a meg nem engedett nyilvános tiszteletnek.[31] Találtak azonban Rómában nyomott rézkarc másolatot Isten szol­gája képérõl, amit a római minorita rendfõnökség terjesztett Magyarországon. A szentszéki jegyzõkönyvek a helyi vizsgálattal lezárultak.

A vizsgálat befejezése után a magyar minorita rendtartomány részérõl P. Pál Lajos teológiai tanár, vice-posztulátor, az egri fõpásztorhoz fordult Kelemen Didák boldoggá avatási ügyében a ,,de non cultu”[32] eljárás jóváhagyása érdekében.[33]

Sajnos a történelmi események megakadályozták a szentté avatási eljárásokkal foglalkozó Rítusok Kongregációjának ebben az ügyben való továbblépését. Az 1789. évi nagy francia forradalmat követõen, Napóleon csapatai bevonultak a pápai államba és az akkor uralkodó VI. Piust fogságba hurcolták, aki a fogságban meg is halt. Az utódjának, VII. Piusnak is fogság volt a sorsa. Továbbá a jozefinista kor megnehezítette a kapcsolatot a Szentszékkel. II. József, a szerzetesrendek mûködésének akadályozásával és eltörlésével meghiúsította az ügy szerencsés végkimenetelét.[34]

Erdélyben az egyházellenes nyomás nem volt akkora és ott szabályszerûen tovább folyt az ügy. Gróf Batthyány Ignác (1780-1798) gyulafehérvári püspök 1789. december 14-én írt levelében kéri Esterházy Károly egri püspököt, hogy szorgalmazza Kelemen Didák boldoggá avatását, utalva életszentségének hírére Erdélyben.[35] 1794-ben az erdélyi püspök a Nyírbátorban megtartott rendi káptalanhoz írt levelében értesíti a minoritákat, hogy kezébe vette Kelemen Didák boldoggá avatási ügyét.[36] Az erdélyi püspök P. Ladányi Mihályt nevezte ki ügyvivõnek, megindította a pert Erdélyben és az adatok beszolgáltatását elrendelte.[37] Ezzel kapcsolatosan kérte a káptalant, hogy az ügyben kinevezett ügyvivõnek minden iratot továbbítsanak. 1774-ben a minorita tartomány Sztanya Sándor megbízásából az egri püspöktõl kérte az iratok továbbszolgáltatását, melyet a püspöki consistorium tejesített. 1796. március 1-je és 19-e között ebben az ügyben többször levelet váltott a magyar tarto­mányfõnökkel. Az ügy ismeretlen okok miatt mégis abbamaradt,[38] ráadásul nemsokára 1798. november 17-én meghalt az üggyel foglalkozó gróf Batthyány Ignác.

2. 2. A BOLDOGGÁ AVATÁS ESEMÉNYEI NAPJAINKIG

Az életszentség hírében elhunyt minorita atya boldoggá avatásának ügye több, mint száz éven keresztül aludt. A katolikus egyházra nézve kedvezõtlen szelek fújtak a XIX. században. Ateista filozófiák mételyezték a társadalom értelmiségi rétegét, az egyszerû emberek azonban sértetlenül megõrizték hitüket, s Miskolcon és Erdélyben Didák atya emlékét.

Tekintettel azonban arra, hogy a bizonyítékokra közvetlen tanukat és bizonyítékokat kapni nem tudunk, per viam historicam” kell elin­dulni, és mindent történelmi dokumentumokkal kell bizonyítatni. Az Eger­ben fekvõ iratoknak ha jogi értékük nincs is, de van történelmi értékük, mint korhû hiteles vallomások Kelemen Didák atya életszentségére vonatkozólag.

Minden adatot napvilágra kellett hozni, amely Kelemen Didák atyára vonatkozott. Elsõsorban mûveit, 212 saját kezûleg írt levelét és egyéb más munkáit. Kutatás folyt a megyei, városi és egyéb családi levéltárakban. A gyulafehérvári érseki levéltárban található latin életrajzokat és doku­mentumokat nagyon jó jegyzetekkel és magyará­zatokkal látták el.[39]

1845-ben a magyar tartomány szándéka újrakezdeni az elodázott pert, de a szabadságharc miatt az egész ügy abbamaradt. A kiegyezés után pedig a pápaság került kritikus helyzetbe az olasz egység megteremtésével kapcsolatos politikai küzdelmekben. Így a menekülõ IX. Piusznak nem volt módja, hogy egy magyar szerzetes boldoggá avatásával foglalkozzék.

A XX. században hazánk minorita szerzetesei úgy érezték, hogy mégsem kellene a feledés homályában hagyni egy igazi eszményképet. A magyar minorita tartomány minden évkönyvében olvasható a Rend szándéka Didák boldoggá avatásának újraindításáról. Az 1912-es káptalan[40] ezt ha­tározatilag ki is mondja. De újra közbejön a világháború és a rákövetkezõ forradalmak.

Péchy Alán tartományfõnöki szolgálata idején jelentõs lépések történtek Kelemen Didák boldoggá avatási perének újrafelvételében. Az 1934-ben megtartott rendi káptalan után Péchy Alán rendfõnök újból elkezdi a boldoggá avatás ügyének intézését. Megbízásából Ladányi László egri házfõnök és Juhász Jenõ egri atyák foglalkoznak az üggyel, és az egri érseki levéltárból kikérik az erre vonatkozó iratokat, majd továbbítják a rendfõnökségnek. Az 1937-ben tartott miskolci káptalan után Dr. Péchy P. Alán lépéseket tett, hogy az erdélyi püspöki levéltárból is megszerezhesse az üggyel kapcsolatos iratokat.

1937. május 25-én kérvény készült számos neves világi személy aláírásával Hess Beda, generális miniszter részére, amely hivatkozik a soha meg nem szûnt tiszteletre és bizalomra Isten szolgája P. Kelemen Didák iránt.[41] A levél felsorolja Didák atya kultuszának legjellegzetesebb elemeit. Többek között hivatkozik az 1772-ben Musik Anzelm által, Kelemen Didákról festett képre. Kiemeli Csák A. Cirjék által írt életrajzát, a magyar egyházi és világi újságírók érdeklõdését Kelemen Didák személye iránt. Továbbá hangsúlyozza gróf Majláth Károlyi erdélyi püspök 1929. évi nyilatkozatát, mellyel elkötelezi magát a boldoggá avatás mellett. A kérvény aláhúzza Kelemen Didák életének általános ismeretét Erdélyben és 1936 óta tartó nagy lelkesedését az ügy folytatása iránt. Végül a tartományfõnök levelében alátámasztja kérését az esztergomi és egri érseki fõegyházmegyében hivatalosan engedélyezett szentképek és Didák atya boldoggá avatásáért mondott imaszövegek terjesztésével, kegyelmeket is remélve az õ közbenjárása révén.[42]

 A levelet aláírtak a Károlyi család leszármazottai, a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter és a miskolci harmadik rend titkára. Az okirat ezekkel a szavakkal fejezõdik be: ,,La beatificazione del P. Diego Kelemen é l'interesse non soltanto dell'Ordine, ma anche della sua patria e delle anime della societá di oggi.”[43] Még ennek a hónapnak 28-án az olasz nyelvû levelet elküldték a Generális atyának.[44] 

Amikor 1937 augusztusában Hess Beda, miniszter generális Bécsbõl utasította a posztulátort, hogy jöjjön ez ügyben Miskolcra. Topolinski atya rövidesen el is jött Miskolcra és találkozott Lublóváry Gaszton, harmadrendi György testvérrel.[45] Topolinski atya több idõt töltött Magyarországon kutatásokat végezve és felfedezte a „de non culto” folyamatot az egri egyházmegye archívumába.[46] Bátorította a miskolciakat, hogy imádkozni kell a nagy ügyéért, mely nemcsak a miskolci minorita templomnak, hanem hazájának is sokat jelent.

Kelemen Didák boldoggá avatási ügyében való lelkesedést jól tükrözi az a levélváltás, mely Lublóváry Gaszton, (György testvér) miskolci harmadik Rend titkára és P. Topolinski Adalbert, generális posztulátor között alakult.[47] 1938. január 8-án György testvér német nyelvû levelet írt Topolinski Adalbertnek, a minorita rend generális posztulátorának, ,,a miskolci Szent Ferenc III-ik Rendje külügyi bizottsága” nevében. A levélben Topolinski atyának elújságolja azt az örvendetes tényt, hogy több külföldi lapban és folyóiratban tanulmány jelent meg Isten szolgájának eredményes apostolkodásáról és magasztos erényeirõl. Végül pedig a posztulátor atyát emlékezteti a már korábban megtárgyalt rendi kívánságról, hogy Isten szolgájának holttestét a kriptából a templom egyik mellékkápolnájába helyezzék át: „Wie, Sie, Pater Postulator; in Miskolc sagten, das ist ohne grosse Schwierigkeit möglich, man braucht nur den guten Willen.”[48] A generális posztulátor György testvérnek soraira hamarosan válaszolt is.

1942. január 25-én Péchy Alán tartományfõnök az egri érsek-fõpásztort kérte a per kánoni eljárásának folytatására.[49] 1950-ben Ladányi László, akit 9 évvel korábban Anthony Riccard generális posztulátor[50] Didák atya ügyében vice- posztulátornak nevezett ki, most tartományi miniszterként fordult a generális atyához a rávilágító információkkal az Isten szolgálja földi maradványai feltárása és a sírból való kiemelése érdekében.[51]

A háború után a kommunista rezsim egyház­ellenes politikája s a szerzetesrendek betiltása az iratok újragyûjtését hosszú idõre elodázta. Amikor lehetõség nyílt, a vatikáni magyar gyóntatók, Monay Ferenc majd Rákos Rajmund is elõsegítették a boldoggá avatási ügy elõbbre menetelét.

Közben Didák atya tiszteletének terjedése a hívek között is nagyobb helyet kapott, így lehet értelmezni az egri papságnak az 1963. évi memorandumát, melyet egy nyírségi papi találkozón írtak alá, kifejezve kívánságukat Kelemen Didák megdicsõítésének.[52]

1974. január 13-án Vitale Bommarco generális miniszter levelet írt a Bécsben tartózkodó Mindszenty József bíboros-prímás, esztergomi érseknek. A levélben a generális miniszter megköszönte Magyarország prímásának az érdeklõdését és segítségét az ügyben, egyúttal reményét fejezte ki, hogy Kelemen Didák boldoggá avatási dokumentációja hamarosan a Szentté avatási Kongregációnak legyen bemutatva. Március 21-i levelében pedig a generális atya tájékoztatta a bíborost, hogy a Generális Definitórium már foglalkozott az üggyel és biztosította a Rend részérõl az ügy melletti elkötelezõdésrõl.[53]

1975-ben befejezõdött az anyag gyûjtése és idõszerûvé vált a dokumentáció bemutatása a Szent Kongregációnak. Ez év április 25-i fõpásztori körlevelében Bánk József egri érsek kéri a fõegyházmegye papságát a Kelemen-ügy támogatására történelmi adatok kutatása által. 1975. december 10-én a Magyar Püspöki Kar konferenciájának hivatalos tárgysorozatán, melyen a kalocsai érsek Ijjas József elnökölt, Kelemen Didák boldoggá avatási ügye is szerepelt.[54]

1977. június 15-én Lékai László bíboros, esztergomi érsek és Magyarország prímása a püspöki konferencia ülésén megerõsítette a két évvel korábbi határozatot, és döntést hoztak, hogy az ügyet terjesszék fel a szentatyának. 1977. szeptember 27-én a Magyar Püspöki Kar csat­lakozott a mino­rita rend korábbi kéréséhez, és Lékai László bíboros-prímás átadta a szentatyának az indítványt.

1978. március 2-án Donald Kos generális posztulátor az ügyet az egész dokumentációval együtt bemutatta a Szentté Avatási Kongregációnak, kérve a per hivatalos elkezdését. A «Positio» kidolgozását most „per viam historicam” kellett folytatni, vagyis történelmi úton, támaszkodva az Isten Szolgája erényeire és a szentséghírére. A pernek relátori munkájával Agostino Amore OFM atyát bízták meg, utána pedig mons. Giovanni Papa foglalkozott az üggyel, akivel együttmûködött Rákos Raymund, új vice-posztulátor.[55]

Eközben Ambrosio Sanna, az új generális posztulátor fontos lépéseket tett a boldoggá avatási per elõmenetelében. 1980. augusztus 27-én a halott maradványait azo­nosították. Kartal Ernõ plébános jelenlétében, Rákos Rajmund apostoli gyóntató és Ambrosio Sanna generális posztulátor, meg az érseki helynök úr felügyelete alatt, szakavatott orvosok végezték a sír feltárását és a hamvak új urnába való helyezését.[56] A hamvakat a templom bal oldali oldalfalában helyezték el. A sírban aránylag épen találták Didák atya saruit és rózsafüzérét, máig ható mûvének anyagi és lelki fegyvertárát. Ezeket megtalálásuk után egy ideig Korompai Károly és Lõrinc Ilona õrizte otthoná­ban.[57]

A Szentszék 1981. április 28-án megadta az egri fõegyházmegyének a ,,nihil obstat”-ot a perhez. 1981-ben a «Positio super scriptis» publikálva lett két felügyelõ teológus ajánlatával. 1983/84-ben az egri püspöki kúria tájékoztatást kapott az Isten szolgájának szentséghírét illetõen.[58] A latin és magyar nyelvû kivonatot Rómába küldték el. 1986-ban a levél másolatát a generális Kúria olasz nyelven adta ki. 1990. június 5-én elismerték az egyházmegyei per érvényességét.

1990-tõl a Szentté Avatási Kongregációban a «Positio» kidolgozását mons. José Gutierrez Gomez, az új relator irányítására bízták.[59] Az õ segítségével a «Positio super vita, virtutibus, fama sanctitatis et miraculorum Servi Dei Didaci Kelemen» kidolgozása gyorsan történik. Ez fontos lépés a boldoggá avatási eljá­rásban.

 


[1] Katolikus Egyház Katekizmusa, 823.
[2] KEK, 828.

[3] Jakubinyi György: A szentek nyomában Erdélyben. Gyulafehérvár 2009, 16.

[4] KEK, 427.

[5] Ludwig Hertling: Canonisation, in: Dictionnaire de spiritualité. Ascétique et mystique. Doctrine et historae, 82.

[6] Romualdo Rodrigo: Manuale delle cause di beatificazione e canonizzazione, 16-18.

[7] IX Gergely pápa: De reliquiis et veneratione sanctorum sine papae licentia non licet aliquem venerari pro sancto. . Decretales Gregorii Papae IX, l. 3, tit. 45.

[8] V. Szixtusz, Immensa Aeterni Dei apostoli konstitúció, 1588. január 22. In: Bullarium Romanum, ed. Taurinense, VIII (1863), 985-988.

[9] Congregazione delle Cause dei Santi, Le cause dei santi,  Cittá del Vaticano, 172-175.

[10] Sanctitas Clarior motu proprio, 1969. március 19. In: Acta Apostolicae Sedis 61 [1969] 149-153.

[11] II. János Pál: Divinus Perfectionis Magister apostoli konstitúció, 1983. január 25. In: AAS 75 [1983] 349-355.

[12] Vértanú esetében Positio super martyrio, hitvalló esetében Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis.

[13] Congregazione delle Cause dei Santi…, 326.

[14] A nyolc kinevezett teológusból álló bizottság élén, kilencedikként, mindig a Kongregáció teológus prelátusa áll. In: Romualdo Rodrigo: Manuale delle cause di beatificazione e canonizzazione, 155-156.

[15] Havonta két alkalommal van rendes ülés, melynek keretében az üggyel megbízott hét bíboros meghozza a döntést a közülük kinevezett elõadó (ponens) vezetése alatt.

[16] Congregazione delle Cause dei Santi…, 336.

[17] José Luis Gutiérrez: I miracoli nelle cause dei Santo. Incontro tra scienza e fede. In: 21mo Secolo. Scienza e Fede /9, n. 3-2011, 51-60.

[18] Congregazione delle Cause dei Santi…, 100-101, 338-339.

[19] Szentek Kongregáció: Sanctorum Mater instrukció, 2007. május 17. In: AAS 99 [2007] 465-510.

[20] Congregazione delle Cause dei Santi, 345-346.

[21] Csák Alajos Cirjék: Kelemen Didák csodás élete és mûködése. Miskolc 1927, 96-97.

[22] TAKÁTS: Kelemen Didák és Károlyi Sándor családja …, 707.; I primi documenti biografici del servo di dio P. Didaco Kelemen dei frati minori conventuali (1683–1744), Postulazione Generale dei Frati Minori Conventuali, Publicationi Agiografiche Francescane, 136.

[23] Nuovo Manuale... composto per ordinamento del P.M.° Carlo Antonio Calvi... Ministro Generale OFMConv. In Róma 1750

[24] Kováts S. János: Kelemen Didák. 390. In: Erdélyi Tudósító. Kolozsvár, 1936. januári sz.

[25] Brázay János: Gróf Károlyi Klára néhai gróf Haller Gábor özvegyének két érdekes levele. Nagy-Károly, Seper Kajetán, 1890. 7-8.

[26] Protocollum conventus Miscolcziensis (iniziato nel 1755), 65.

[27] I primi documenti biografici del servo di dio P. Didaco Kelemen dei frati minori conventuali..., 137.

[28] Körtvélyessy László: A 700 éves Minorita Rend története. Szeged 1943, 93.

[29] I primi documenti biografici del servo di dio P. Didaco Kelemen dei frati minori conventuali..., 137.

[30] Rákos Balázs Raymund: Ugye, Atyafiak?! Isten Szolgálja P. Kelemen Didák OFMConv. élete (1683-1744). Róma 1975. 725-726.

[31] Rákos Balázs Raymund: Új adatok Isten szolgájáról Kelemen Didákról. 84. In: Vigília. Bp. 1979/2.

[32] Vitale Bommarco levele, Mindszenty Józsefhez. Generális Kúria irattára S/XXX.A. 26. sz. 

[33] 1776. nov. 2-án P. Pál Lajos, vice-posztulátor írt levele, a püspöki bizottság lezárása után:

Excellentissime, Illustrissime, ac Reverendissime Domine Praesul, et Patrone Benignissime!

Anno 1776-to 2-da Mensis Novembris exceptis Testium, super non cultu Ven. Servi Dei P. Didaci Kelemen fassionibus, ac reliquis non cultum spectantibus momentis, mature discussis, Excellentia Vestra, una et Venerabile Consistorium ad sententiam ferendam, dum et quando procedi posse, benigne resolvit: in eum proinde finem Excellentiam Vestram humillimis interpello precibus: quatenus hunc processum de non cultu, lata tandem sententia absolvere, ac concludere dignetur. Pro qua speciali gratia Excellentiae Vestrae Supremum Numen exoraturus, cum devotissimo Sacrarum osculo persevero Excellentiae Vestrae Aeternum devotus Filius, et Capellanus Fr. Ludovicus Pál S. Theologiae Professor, et Postulatoris partes agens mp. RÁKOS: Ugye, Atyafiak?! Isten Szolgálja P. Kelemen Didák OFMConv. élete…, 735-736.

[34] Hirschberg Kornél: Magyar minorita Hittérítõk. Budapest, 1944. 63.

[35] Pater Didacus Kelemen doctrinae és virtutus splendore enitens de civitate (Nagybánya) optime meruit diem supremum is fama Sanctitatis obiit. Schematismus 1864. 131.

[36] CSÁK: Kelemen Didák csodás élete és mûködése…, 113.

[37] I primi documenti biografici del servo di dio P. Didaco Kelemen dei frati minori conventuali..., 138.

[38] RÁKOS: Ugye, Atyafiak?! Isten Szolgálja P. Kelemen Didák OFMConv. élete…, 744.

[39] JAKUBINYI: A szentek nyomában…, 123.

[40] VITA SERAPHICA: 200 éves Kelemen Didák-ügy…, 19.

[41] RÁKOS: Ugye, Atyafiak?! Isten Szolgálja P. Kelemen Didák OFMConv. élete…, 767.

[42] Supplica sul culto al P. Diego Kelemen. Péchy Alán kérvénye Kelemen Didák per újbóli felvételéért. Dokumentum a Generális Kúria irattárában található. Ungheria, S/XXX.A. 19. sz.

[43] Supplica sul culto al P. Diego Kelemen Dokumentum a Generális Kúria irattárában található. Ungheria, S/XXX.A. 19. sz. 

[44] Péchy Alán tartományfõnök levele Hess Beda miniszter generális atyának: E adesso non soltanto i fedeli cattolici della cittá di Miskolc, ove si trova nella cripta della chiesa nostra il corpo del Rev. P. Diego Kelemen, desiderano la beatificazione del detto Padre, ma anche tutti i fedeli d'Ungheria...  Generális Kúria irattára (Ungheria, S/XXX.A. 19. sz. – Supplica sul culto al P. Diego Kelemen).

[45] Lublóváry Gaszton levele, Rákos B. Raymundhoz: Csak azt ajánlhatom: imádkozni, imádkozni és ismételten imádkozni e nagy ügyért, mely nemcsak a miskolci minorita templomnak, hanem hazájuknak is nagyot jelent. Biztosítom Önöket, hogy a harmadik rend nem dolgozott hiába! Az, hogy én itt vagyok, maga is csoda! Ezt az ügyet elaltatni többet nem lehet...! RÁKOS: Ugye, Atyafiak?! Isten Szolgálja P. Kelemen Didák OFMConv. élete…, 797-801.

[46] Vitale Bommarco levele, Mindszenty Józsefhez. Generális Kúria irattára S/XXX.A. 26. sz. 

[47] RÁKOS: Ugye, Atyafiak?! Isten Szolgálja P. Kelemen Didák OFMConv. élete…, 769-772.

[48] RÁKOS: Ugye, Atyafiak?! Isten Szolgálja P. Kelemen Didák OFMConv. élete…, 772.

[49] Uo., 783-785.

[50] Vitale Bommarco levele, Mindszenty Józsefhez. Generális Kúria irattára S/XXX.A. 26. sz. 
[51] Commentarium Ordinis Fratrum Minorum Conventualium. Roma, 1980. 354.

[52] I primi documenti biografici del servo di dio P. Didaco Kelemen dei frati minori conventuali..., 141.

[53] Vitale Bommarco levele, Mindszenty Józsefhez. Generális Kúria irattára S/XXX.A. 26. sz. 

[54] Commentarium Ordinis Fratrum Minorum Conventualium. Roma, 1985. 278.; I primi documenti biografici del servo di dio P. Didaco Kelemen dei frati minori conventuali..., 141.

[55] Commentarium Ordinis Fratrum Minorum Conventualium. Roma, 1985. 278.; I primi documenti biografici del servo di dio P. Didaco Kelemen dei frati minori conventuali..., 142.

[56] Commentarium Ordinis Fratrum Minorum Conventualium. Roma, 1980. 356.

[57] Nagy István: In: Ferences Világi Rend Kalendáriuma. Miskolc, 2011. 94. 

[58] Commentarium Ordinis Fratrum Minorum Conventualium. Róma, 1985. 279.; I primi documenti biografici del servo di dio P. Didaco Kelemen dei frati minori conventuali..., 142.

[59] I primi documenti biografici del servo di dio P. Didaco Kelemen dei frati minori conventuali..., 142. 
instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram instagram free follower application instagram takipçi uygulama twitter begeni twitter takipci Ankara Escort Ankara escort Eryaman Escort Keciören Escort istanbul Escort Beşiktaş Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara Escort izmir Escort Bahçeşehir Escort ankara escort Kadıköy Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort şişli escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno bakırköy escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan Esenyurt Escort Etiler Escort pendik escort Pendik Escort Eros Porno Altyazılı Porno yasi24 roykar escort ankara bayan Escort izmir İstanbul escort escort bayan istanbul escort bayan bayan escort sirinevler Kartal Escort Kadıköy escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Kadıköy Escort Kadıköy Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri pokerqq.club nemcoinalsat.com xlmalsat.com turk-bitcoin-borsalari.com kriptoparausdtether.com kriptoparatron.com kriptopararipple.com kriptoparalitecoin.com kriptoparaethereum.com kriptoparadash.com koineks.work koineks.org koineks.net koineks.mobi koineks.info koineks.club koineks.biz ethereumclassicpiyasasi.com dogecoinalsat.com bitcoingoldalsat.com bitcoincashpiyasasi.com bitcoin-borsalari.com bitcoin-al-sat.com altcoin-al-sat.com sawaal.org markobet365.com markobetvip.com markobetuyelik.com markobettanitim.com markobettini.com markobetcekilis.com 2markobet.com betsat-bonus.xyz markobet.tv markobet.org elexbet-bonus.xyz markobet.info markobet.biz 1xbet-bonus.com casino-dunyasi.xyz pokerqq.club canlitvon.com online-iddaa.xyz justinbet-bonus.com online-kacakbahis.online bets-giris.xyz elexbet-bonus.com online-kacakbahis.info online-kacakbahis.xyz betsat-guvenilir.xyz onlinekacakbahis.live superbetin-bonus.com vivolabet-kayitol.com canli-bahis.live acctvideos.com betsenin-kayitol.com onlinekacakbahis.info casino-list.live bahis-adresi.live onlinekacakbahis.xyz iddaaoyna.xyz betnews.live betlist24.live betist-giris.xyz online-bahis.online trbet-casino.xyz justinbetcanli.xyz bahis-rehberi2.com trbet-uyelik.com casino724.live bet724.info betledy.live online-bahis.xyz newsbet.live superbets.live betbot.info betci.live kacakcasino.online kacakcasino.live kacakcasino.info kacakcasino.xyz superbetin-bonus.xyz supertotobetci.live supertotobet-bahis.com superbahis-giris.live super-bahis-guvenilir.xyz superbahis-canlibahis.live superbahis-giris.xyz super-bahis.live superbahisyeni.live superbahis-yenigirisi.live super-bahis.xyz kacak-casino.live kacak-casino.info rivalogirisyap.com kacak-casino.xyz betcix.live pashagaming.live bahis-oyna.live bonus-ver.live betcrop.live canli-casino.online bahisci.live canli-casino.info bet30.info betlock.live canli-casino.xyz casino-siteleri.info mobillbahis.com casino-siteleri.live mariobetcanli.com bettip365.com black-betting.live justinbet.xyz justinbet.live kacak-iddaa.xyz casino-siteleri.xyz betting-bonus.live canli-bet.live betting-sports.live bahisle.info canlicasino.xyz bahislekazan.info bet-siteleri.live canli-bahisci.live canli-casino.live betboo-canlibahis.live 1xbetbahis.live enbet-giris.xyz dafabete-giris1.com kacak-bahis.live kacak-bahis.xyz dafa-betgiris1.com canli-bets2.com justin-bet.xyz online-bahisci.xyz superbahis-casino.com bixbett.com dafabet1-giris.xyz https://www.betmatik-canlibahis.live betsenin-giris.xyz giris-betmatik.live betmatikcanli.xyz bahis-bonus.live betmatik-giris.xyz youwin-yeni-giris.xyz betting-game.live betistcanli.xyz betistbahis.xyz casinodunyasi.live betist-casino.com betexper-giris.xyz yeni2.betigogirisyap1.com betboonline.com betboo-giris1.xyz rivalobet-giris.xyz betboogiris.live betboo-giris.xyz casinodunyasi.xyz rivolabet-yeni-giris.xyz anadolucasino.xyz artemisyenigiris.com artemis-casino.com bettingsiteleri.live artemis-canlibahis.com casino-siteleri.info gatechaintokenpricesusa.xyz powerledgerpricesusa.xyz moeda-loyalty-pointspricesusa.xyz odempricesusa.xyz arkpricesusa.xyz wanchainpricesusa.xyz eidoopricesusa.xyz fetchpricesusa.xyz ripio-credit-networkpricesusa.xyz metalpricesusa.xyz ignispricesusa.xyz bhpcoinpricesusa.xyz fantompricesusa.xyz breadpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz aragonpricesusa.xyz dxchaintokenpricesusa.xyz waxpricesusa.xyz linapricesusa.xyz populouspricesusa.xyz maticnetworkpricesusa.xyz orbspricesusa.xyz waykichainpricesusa.xyz funfairpricesusa.xyz aionpricesusa.xyz revainpricesusa.xyz qashpricesusa.xyz loomnetworkpricesusa.xyz projectpaipricesusa.xyz digixdaopricesusa.xyz horizenpricesusa.xyz nebulaspricesusa.xyz enigmapricesusa.xyz gxchainpricesusa.xyz civicpricesusa.xyz digitexfuturespricesusa.xyz winkpricesusa.xyz dragoncoinspricesusa.xyz loopringpricesusa.xyz nulspricesusa.xyz waltonchainpricesusa.xyz grinpricesusa.xyz decentralandpricesusa.xyz kybernetworkpricesusa.xyz reddcoinpricesusa.xyz elastospricesusa.xyz lambdapricesusa.xyz solvepricesusa.xyz newtonpricesusa.xyz beampricesusa.xyz stratispricesusa.xyz xmaxpricesusa.xyz stasiseuropricesusa.xyz bitcapitalvendorpricesusa.xyz renpricesusa.xyz factompricesusaxyz metaverseetppricesusa.xyz seelepricesusa.xyz electroneumpricesusa.xyz bytompricesusa.xyz energypricesusa.xyz aelfpricesusa.xyz nashexchangepricesusa.xyz statuspricesusa.xyz crypteriumpricesusa.xyz mcopricesusa.xyz enjincoinpricesusa.xyz golempricesusa.xyz riftokenpricesusa.xyz nexopricesusa.xyz steempricesusa.xyz zcoinpricesusa.xyz aeternitypricesusa.xyz vergepricesusa.xyz zilliqapricesusa.xyz aurorapricesusa.xyz pundixpricesusa.xyz vpricesusa.xyz bitcoindiamondpricesusa.xyz bittorrentpricesusa.xyz karatgoldcoinpricesusa.xyz algorandpricesusa.xyz augurpricesusa.xyz wavespricesusa.xyz synthetix-network-tokenpricesusa.xyz iostpricesusa.xyz maidsafecoinpricesusa.xyz hypercashpricesusa.xyz komodopricesusa.xyz quantpricesusa.xyz centralitypricesusa.xyz thetapricesusa.xyz bytecoinpricesusa.xyz iconpricesusa.xyz bitsharespricesusa.xyz monacoinpricesusa.xyz digibytepricesusa.xyz kucoinsharespricesusa.xyz nanopricesusa.xyz abbccoinpricesusa.xyz holopricesusa.xyz liskpricesusa.xyz omisegopricesusa.xyz 0xpricesusa.xyz zbpricesusa.xyz educarepricesusa.xyz bitcoingoldpricesusa.xyz ravencoinpricesusa.xyz vsystemspricesusa.xyz decredpricesusa.xyz qtumpricesusa.xyz trueusdpricesusa.xyz vechainpricesusa.xyz hedgetradepricesusa.xyz basic-attention-tokenpricesusa.xyz paxosstandardpricesusa.xyz zcashpricesusa.xyz dogecoinpricesusa.xyz ontologypricesusa.xyz nempricesusa.xyz usdcoinpricesusa.xyz makerpricesusa.xyz cosmospricesusa.xyz neopricesusa.xyz bitcoinsvpricesusa.xyz stellarpricesusa.xyz cardanopricesusa.xyz tronpricesusa.xyz unussedleopricesusa.xyz moneropricesusa.xyz chainlinkpricesusa.xyz iotapricesusa.xyz huobitokenpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz tezospricesusa.xyz ethereumpricesusa.xyz xrppricesusa.xyz tetherpricesusa.xyz bitcoincashpricesusa.xyz litecoinpricesusa.xyz eoscoinpricesusa.xyz binancecoinpricesusa.xyz swipepriecsusa.xyz daipricesusa.xyz lunapricesusa.xyz energipricesusa.xyz ardorpricesusa.xyz chilizpricesusa.xyz iexecrlcpricesusa.xyz molecularfuturepricesusa.xyz tomochainpricesusa.xyz loomnetworkprice.xyz ethereumclassicpricesusa.xyz hederahashgraphpricessa.xyz edcblockchainpricesusa.xyz cryptocoinpricesusa.xyz bitcoinpricesusa.xyz binancecionpricesusa.xyz betpas restbet süpertotobet betboo Bahis Forum Bet Forum Deneme Bonusu instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google