Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Adalékok a miskolci minorita rendház történetéhez Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2009. June 14.

Borsodi Csaba : Adalékok a miskolci minorita rendház történetéhez.

A feloszlatás (1950) körülményeihez.

  „Zúgva zajlik körülöttünk a történelmi idõk sodra. Mégse veszítsük el a világért se fejünket, tájékoztató hitünket gondviselésszerû hivatásunkban, akárhogy is változzék életünk és sorsunk külsõ kerete. Távlatokban kell gondolkodnunk, és akkor megtaláljuk a történelmet irányító Gondviselés kézvezetését, mely eszközként használ fel mindent és mindenkit, eseményeket és embereket egyaránt. Félre tehát azzal, ami kislelkûség és csüggedés, hiszen mi a legfölségesebb Úr szolgái, katonái sáfárai vagyunk, akinek szándéka, terve és akarata mindenkor szent és fölemelõ. Õ vigyáz reánk, és mindenha gondol velünk, ennél fogva nem félhetünk. Nem most szegõdtünk melléje, nem most esküdtünk hozzá. Csak imádkozzunk sokat, többet, mint bármikor valaha, hogy a próbát kiálljuk és minden szenvedésünket, ami esetleg ér, öntudatosan ajánljuk fel engesztelésül rendi közösségünk és magyar hazánk javára.” Burka Kelemennek, a Szûz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány tartományfõnökének 1950. június 21-én a provincia tagjaihoz írott levele kezdõsorai ezek.

Elgondolkoztató sorok, különösen a késõbbi történések ismeretében, és szinte tökéletesen adják vissza a magyarországi szerzetesség 1950. nyári helyzetét, hangulatát, elszántságát, a jövendõ bizonytalanságát. Ugyanakkor érzõdik belõlük az a mélységes hit és meggyõzõdés, hogy bármely nehéz idõk is következnek, az Úr gondoskodni fog szolgáiról. A magyarországi szerzetesrendek bármely vezetõje írhatta volna ezeket a sorokat, hiszen minden rend ezzel a problémával küzdött. Tisztában volt mindenki – a tapasztalatok birtokában –, hogy a totális hatalomra szert tett magyar kommunizmustól sem kíméletet, sem semmiféle jót nem várhat. Ezt támasztja alá Révai Józsefnek az MDP Központi Vezetõségének 1950. május 31–június 1-jén tartott ülésén mondott beszéde. „A klerikális reakció tömegagitációjának legfontosabb szervezetei a különféle férfi és nõi szerzetesrendek. Magyarországon 23 férfi szerzetesrend  van  2 582 taggal és 40 apácarend 8 956 taggal, összesen tehát 63 rend 11 538 taggal. Ezek a szerzetesrendek a régi rendszerben hatalmas földbirtokkal rendelkeztek, a feudális nagybirtokos osztályhoz tartoztak. Földbirtokaikat a népi demokrácia a dolgozó parasztság között osztotta fel, de a rendházaikat, zárdáikat, kolostoraikat meghagyta.   Felmerül a kérdés: fenntartható-e ez a helyzet a népi demokráciában.” Nem kérdéses a válasz a feltett kérdésre, ismerve a katolikus egyház és az ún. népi demokratikus állam közötti viszonyt és az egyház elleni intézkedéseket.  Az MDP KV 1950. június 1-jén kelt határozata a klerikális reakció elleni harcról a 6. pontjában kimondja: a szerzetesrendek feleslegessé váltak, és õk képezik a „a klerikális reakció agitátor apparátusát” A megoldást már sugallja a határozat: korlátozni a mûködésüket, vagy fel kell oszlatni a rendeket.[1]

Ezzel a lépéssel az MDP elindított egy folyamatot, amely végül elvezetett az un. egyezmény megkötéséig 1950. augusztus 31-én, és a szerzetesrendek mûködési engedélyének megvonást kimondó 34/1950. számú Elnöki Tanácsi törvényerejû rendeletig, amely 1950. szeptember 7-én kelt.

Érdemes néhány dátumot kiemelni ebbõl a folyamatból. A szerzetesrendek tagjait ért retorziók közül a legfontosabbak a ki- illetve áttelepítések voltak. 1950 nyarán négy ilyen lépésre került sor. Mind a négy esetben éjszaka, általában 1 és 4 óra között. Mint azt a belügyminisztérium iratanyaga tartalmazza, megtervezett pontosan kidolgozott, és precízen végrehajtott menetrend szerint az ÁVH végezte el a feladatot. Minden ilyen akció után napi jelentés készült pontos adatokkal, értékeléssel, a lakosság reakciójának elemzésével.

Az elsõ akció 1950. június 9-10. (péntekrõl-szombatra) éjszaka zajlott és a jugoszláv határ mentén lévõ járásokból utasították ki a szerzeteseket és internálták õket. A jelentés szerint 579 szerzetesnõt és 315 férfi szerzetest.

A nyomásgyakorlást eszközeként a következõ kitelepítési akció 1950. június 18-19-én (vasárnapról-hétfõre) zajlott le. Ennek a nyomásgyakorláson kívül volt még egy motívuma is. Darvas József vallás és közoktatásügyi miniszter 1950. április 15-én javaslatot tett arra, hogy azokban a városokban, ahol nagyobb oktatási intézmények ( gimnáziumok, egyetemek) vannak , a várható növekedés kollégium igényét a rendházak felhasználásával enyhítsék. A kitelepítés ekkor 1 074 szerzetest és apácát érintett. Miskolc szerzeteseit ez az akció érintette.

A Szatmári Irgalmas Nõvérek rendházából 13 fõt Egerbe, a Minorita Rend rendházából 11 fõt Homokra internáltak. Homok Tiszaföldvár része, itt a Keresztény Iskolatestvérek Kongregációja tartotta fenn a Beniczky kastélyban létesített fiúotthont és mellette a rendházukat.

A kitelepítések hatására a katolikus egyház vezetõi végül engedni kényszerültek az egyre erõszakosabb nyomásnak és 1950. június 28-án tárgyalásokat kezdtek a kormánnyal. Ezek  nem haladtak a kormány és a párt elvárásainak megfelelõen, ezért két újabb kitelepítésre került sor. 1950. július 11-12-én (szerda-csütörtök) éjszaka a nyugati határ mentén lévõ szerzeteseket (299 fõt) telepítették ki, majd 1950. július 31- augusztus 1. (hétfõ-kedd) éjszaka a hivatalos indoklás szerint a baráti szocialista országok tiltakozására az északi és keleti határsávból telepítették ki a szerzeteseket. Ez persze nem igaz. Megítélésem szerint itt inkább egy kifárasztási akcióról van szó. A kitelepítés során ugyanis sok olyan rendházból telepítenek ki szerzeteseket, akiket néhány héttel korábban telepítettek oda. A többszöri üldöztetés elviselése köztudottan pszichikailag elég nehéz. Ha ezt egyéb eszközökkel is társítják, akkor ki lehet fárasztani idegileg a szerzeteseket. valószínûleg itt ez a cél. A kitelepítés során 661 fõ áttelepítése történik meg. Az addigi koncepció megváltozásának nyilván az volt az oka, hogy így könnyebben ellenõrizhetõk a szerzetesek, a mesterségesen támasztott nehézségek, a zsúfoltság, a rossz körülmények mind arra szolgáltak, hogy minél több szerzetest és apácát bírjanak rá arra, hogy önként lépjenek ki a rendjükbõl. Veres József államtitkár július 19-én sürgõs táviratot küldött azon rendõr-fõkapitányságok vezetõinek, ahová rendtagokat telepítettek ki.

Ebben az áll, hogy „a tegnap esti utasítás alapján a szerzetesek közé bevitt az a tudat, hogy amennyiben a rendbõl kilépnek, úgy a kényszertartózkodási rendszabályokat velük szemben megszûntetjük, a várt eredményeket meghozta. A jövõben ezt tovább vinni nem kell, mivel a rendházak közt úgyis futótûzként terjed el ez a lehetõség.” A továbbiakban az államtitkár utasításba adja, hogy a szóbeli bejelentésekre írást kell kiadni, amelyben a bejelentését tudomásul veszik, és egyben azt is, hogy egy megadott helyre távozik A címet természetesen be kell jelenteni és az errõl szóló jegyzéket a BM illetékes osztályának meg kell küldeni

Az un. tárgyalásokon mint rövid írásom elején jeleztem, megszületett az.un egyezmény, amely négy rend számára engedélyezte a további mûködést. A rendházakat  az un.  egyezmény értelmében 1950. december 7-ig kellett a rendtagoknak elhagyni.


Az iratra kattintva olvasható méretet kapunk

A miskolci minoriták kitelepítésekor keletkezett az az irat, amelyet a Rákosi titkárság iratai között találtam meg. A jelentést Somos Ferenc a nagymiskolci pártbizottság szervezõtitkára készítette 1950.június 20-án, az MDP Párt és Tömegszervezetek Osztálya számára. Rákosi Mátyás személyesen felügyelte az „egyházi reakció” elleni harcot élénk figyelemmel kísért minden ez ügyben keletkezett jelentést. Ezen a jelentésen is szerepel jellegzetes L. betûje.

Az irat a Magyar Országos Levéltár M-KS-276-65/353.õe alatt található.


[1] Borsodi Csaba: A szerzetesrendek feloszlatása, mûködési engedélyük megvonása 1950 nyarán In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum  2000/1-4.183.p. ( A kérdésrõl bõvebben e tanulmány szól.  A Magyar Egyháztörténeti Vázlatok  2000/1-4 szám 183-210. p.)
 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort ankara escort izmir escort Beylikdüzü Escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Ankara Escort Kadıköy Escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort izmir escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Ataşehir Escort Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi rivalo yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort